Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vårt fokus

Vårt hovedfokus er at alle skal ha det godt hver dag, både liten og stor.
Vårt hovedmål: trygge barn, grunnlaget for all videre utvikling og læring.

Vi i Skarva barnehage arbeider hver dag med å ivareta og utvikle barns sosial ferdigheter. Vi jobber mye med positiv forsterkning, det vil si, vi gir mye ros og positiv oppmerksomhet, og heller lite negativt fokus. Hvert barn skal sees for seg og vi skal ta vare på hvert barns egenart. Vi synes godt humør og humor er viktig og vi er like opptatt av lek og moro som læring og oppdragelse. I Skarva barnehage legger vi stor vekt på nærhet til det enkelte barn. Vi er rause med klemmer og nærhet og mener at voksne skal være gode rollemodeller. God sosial kompetanse ligger til grunn for en positiv utvikling.

Tema 2023/2024: Vennskap

Temaet vårt dette året er «Vennskap» og "Følelser". Som barn kommuniserer vi mye med kropp og gjennom emosjoner. Barn kan ha intense følelsesuttrykk og emosjonen kan bli så sterke at det ikke er lett å forstå sine egne eller andres følelser på egen hånd. Når barn får god hjelp til å regulere og håndtere følelser i daglige situasjoner, vil det gjøre dem bedre i stand til å takle belastninger, stress og vansker senere i livet. Det er viktig at barn kommer inn på et positivt spor når det gjelder emosjonell utvikling. Dette blir et grunnlag for sosialt samspill, sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Det er en viktig egenskap for å være klar for dybdelæring når de begynner på skolen. Vi trenger å ha det emosjonelle på plass for å ha gode læringsprosesser (Drugli, 2018).

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse. Empati er evnen til å leve seg inn i en annen persons situasjon og forstå hvordan den andre har det. En som er empatisk, klarer å skille mellom egne og andres tanker og følelser.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek og vennskap. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial, emosjonell og språklig samhandling. Barnehagen skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek (Rammeplanen 2017).

 

5 om dagen barnehage
Informasjon hentet fra frukt.no
«Måltidene i barnehagen er viktig, - det barna spiser er viktig. Derfor er de som jobber i barnehagen viktige når det gjelder barnas kosthold. Noen barnehager har stort fokus på kostholdet i barnehagen, andre trenger litt hjelp på veien. Vi vil gjerne hjelpe dere. Det å bli en 5 om dagen-barnehage kan være første skritt på veien. Vi i Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker at alle barn skal ha et variert kosthold med mye frukt og grønt. Og fordi tusenvis av barn spiser opptil flere måltider i barnehagen hver dag, så er barnehagen en viktig arena for barnas kosthold. 5 om dagen - barnehage er et konsept der vi ønsker å informere og inspirere både barnehage, barna og foreldrene. Barnehagen får informasjon og materiell til hjelp for å sette fokus på kostholdet i barnehagen. Barna får materiell for å kunne lære gjennom lek og foreldrene får informasjon gjennom brosjyren som følger med inspirasjonspakken og nyhetsbrev»


Vi har alltid hatt fokus på et sunt kosthold hos oss i Skarva barnehage og at lage mat sammen med barna. Hos oss får barna 2 varmmat måltider hver uke samt et brødmatmåltid, i tillegg til fruktstund på morgningen/ ettermiddagen. Det serveres frukt/grønnsaker hver dag. Vi varierer både mat og frukt/grønnsaker som vi serverer og er opptatt av at barna skal få mange ulike smaksopplevelser i barnehagen.

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. (fagområde kropp, bevegelse, mat & helse, Rammeplanen 2017).


Tett på
Bakgrunnsinformasjon:
I november 2019 fikk barnehagene i Bærum bevilget 7,0 millioner kroner, fordelt over 4 år, fra politikerne i Bærum kommune. Bevilgningen er et politisk ønske om at det skal satses på barnehagebasert kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagene i Bærum. Dette kan også bidra til at flere barnehagelærere, samt dyktige assistenter og fagarbeider velger bærumsbarnehagen. Målet er at det skal etableres systemer og rutiner i alle barnehager som vil bidra til at alle ansatte ivaretar en god utvikling og læring for alle barn. Som en del av dette er samarbeid med kommunale instanser sentralt, som blant annet Barnehagenes veiledningssenter, PPT og spesialpedagoger. TETT PÅ er også et samarbeid med folkehelseprosjektet «Robuste barn og unge». Dette er et 4-årig prosjekt som er finansiert gjennom Viken fylkeskommune og «Program for folkehelse». I Bærum kommune går rundt 7600 barn i alderen 0-6 år i barnehage. En rekke studier viser at kvaliteten i en barnehage har stor betydning for barnas utvikling og trivsel (Pianta mfl. 2012, Hamre mfl. 2013). Gjennom TETT PÅ etableres det et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for alle barn, og vil legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på.

I forkant av oppstart gjennomføres det møter med barnehagens ledelse. På disse møtene blir TETT PÅ grundig gjennomgått. Her blir også styrers ansvar og rolle grundig beskrevet. I tillegg gjennomføres personalmøte for alle ansatte der både TETT PÅ og kvalitetsdimensjonene i CLASS blir presentert.
Fagdager for alle ansatte: Det planlegges 4 felles fagdager for alle ansatte, spredt ut over to år. Målet med fagdagene er å gi de ansatte et felles kunnskapsgrunnlag, som utgangspunkt for det arbeidet som skal utføres på avdelingen hver måned. Første året skal hele personale delta på felles opplæring i CLASS og hva som ligger i kvalitetsdimensjonene. Personalet skal også ha en hel dag om hjernens utvikling. Andre året er tema for første felles planleggingsdag psykisk helse og barn i risiko, og den siste fagdagen har egenledelse i lek og læring som fokus.

Vi beynte med tett på i januar 2022. Daglig leder er sertifisert og godkjent Class-observatør. 

bilde
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn