Om oss

 Skarva barnehage er en privat foreldre eid heldagsbarnehage, som ligger innerst i Skarva feltet i Lommedalen. Barnehagen er eiet av stiftelsen Skarva barnehageforening som ble stiftet i 1990, men heter fra 2014 Skarva Barnehage SA.

Barnehage har samordnet opptak med Bærum kommune og de som ønsker å søke barnehageplass, søker på kommunens nettside og sender skjema elektronisk. I følge vedtektene er barn fra Skarva feltet prioritert ved opptak. Hovedopptaket er 1.mars.

Satsingsområdet for 2017/18er Lekens betydning.

Styrets oppgaver og medlemmer

Skarva barnehage er en foreldre eid barnehage, foreningens navn er Skarva barnehageforening., som ble stiftet i 1990. Foreningen er åpen for foreldre/foresatte med plass i barnehagen. Foreningens formål er å eie og drive barnehage på Skarva til beste for medlemmene. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lov og forskrifter for barnehagevirksomheten, samt vilkår stilt av kommunen.

Styrets hovedoppgaver:
• Styret skal sørge for at foreningens formål blir realisert.
• Ansvar for barnehagens økonomi, budsjett og regnskap.
• Foreldrebetaling
• Større innkjøp og vedlikehold
• Behandle saker vedrørende funksjon som grendehus iht. reglene.
• Ansettelse av daglig leder
• Lønnsjusteringer
• Behandling av kommunale/statlige føringer.

Medlemmer i Eierstyret 2017/18

Styreleder: Guri Steffensen
Styremedlem: Stig Tore Aanøø
Styremedlem: Kendra Caverly
Styremedlem: Erik Bratli Hansen
Styremedlem: Karianne Kristiansen
Kontakt oss på e-post: skarva-barnehage@hotmail.com

Andre komiteer
SU-leder: Karianne Kristiansen
Foreldrekontakt: Ingeborg Eide Hansen
Dugnadskomite:Bjørn Norderhus og Torbjørn Ruud Møller
Festkomite:Ingvild Vik og Gosia Szadziewska

Foreldremedvirkning

Skarva barnehage er en foreldredrevet barnehage, og foreldrene har derfor stor påvirkningskraft gjennom ulike oppgaver.

Foreldreråd
Rådet består av foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen. Et skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Su-leder er foreldrerådets leder. Det holdes et foreldremøte / foreldreråd på høsten, med ulike valg. Utover dette er det opp til SU-lederen / foreldrene hvis det er aktuelle saker, om det blir innkalt til flere møter. Det kan også holdes foreldremøte på våren.

SU
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med lik representasjon av foreldre, personale og eierstyret.

Hos har det følgende medlemmer:
1 representant fra personalet: Helena Glorvigen
1 representant fra foreldrene: Kari Anne Kristiansen
1 representant fra eierstyret: Guri Steffensen

SU-oppgaver
Konstituere seg selv.
Være et bindeledd mellom foreldrene og barnehages personalet
Synliggjøre seg ovenfor personalet og foreldrene
Fastsette årsplan i samarbeid med daglig leder
Bli forelagt og uttale seg om budsjett og regnskap
Evaluere aktiviteter og barnehageåret, gjerne i samarbeid med daglig leder
Uttale seg i viktige saker som gjelder barnehagen
  • SU velges på foreldremøte på høsten. Da velges også dugnadskomite , festkomite, to i hver komite.
  • Det holdes to dugnader i året, hvor foreldrene stiller opp og gjør en innsats.
  • Det holdes en juletrefest og en sommerfest.